Dona Ann McAdams selected photographs

Turkey Point, Miami, Florida 1981
Turkey Point Nuclear Power Plant, Miami, Florida, 1980

Carrer San Ramon, Barcelona, 1988
Carrer San Ramon, Barcelona, 1988

Madrid, 1988
Madrid, 1988

Carrer de les Tapies, Barcelona, 1988
Carrer de les Tapies, Barcelona, 1988

Melbourne, Austalia, 1979
Melbourne, Australia, 1979

Sausalito, California, 1976
Sausalito, California, 1976

Fiji, 1979
Fiji, 1979

Coney Island, New York, 1995
Coney Island, New York, 1995

Brooklyn, NY, 1979
Brooklyn, New York, 1979

Fiji, 1978
Fiji, 1978